Actualiteit maakt themadag over Duurzaam bodembeheer urgentActualiteit maakt themadag over Duurzaam bodembeheer urgent
Back Back Nieuws

Actualiteit maakt themadag over Duurzaam bodembeheer urgent

08 september 2022

Bodembeheer en klimaatrobuustheid staan hoog op de landbouwagenda’s. Koolstofopslag in de bodem wordt vanuit CO2 gestimuleerd, maar voor de boer is met name de bodemverbetering die er mee gepaard gaat interessant. De Themadag duurzaam bodembeheer is een brede oriëntatie op alle aspecten die samen tot duurzaam bodembeheer leiden


Trainer Ruud Hendriks is docent bodemvruchtbaarheid bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof en practor Kringlooplandbouw namens Aeres MBO. De themadag wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.


Onderwerpen die aan bod komen

Organische stof en koolstof - Welke functies heeft organische stof kwantitatief en kwalitatief. Hoe verhoudt bodemopbouw zich tot de klimaatdiscussie rond CO2 vastlegging? Wanneer wordt het financieel aantrekkelijk.

Mechanisatie - Van een trend naar steeds zwaardere mechanisatie is er een kentering naar lichtere bewerking. Lichtere machines, tot robots aan toe, ondiepere bodembewerking met de ecoploeg, Niet Kerende Grondbewerking, rijpadensysteem, grote wielafstand. In welke mate draagt elk onderdeel bij aan een betere bodem

Toevoegmiddelen en meststoffen - De tendens van biologisch en duurzaam werken levert een scala aan middelen op die bodemverbeterend kunnen zijn. Meststoffen, bacteriën, schimmels, fermentatie.

Bemesting in de toekomst - Kunstmest wordt duurder en de beschikbaarheid staat onder druk. Parallel daaraan zal ook de beschikbaarheid van organische mest afnemen als gevolg van afnemende veehouderij (koeien, varkens en kippen). Reststromen nemen de rol over, maar tot in hoeverre is dat realistisch? Wat levert de inzet van humane mest aan voor- en nadelen?


Van tevoren wordt geïnventariseerd welke vragen er bij de deelnemers zijn, zodat die ook voorbereid de ruimte kunnen krijgen. De themadag kan opgevolgd worden met een driedaagse training Duurzaam bodembeheer, waarbij dieper wordt ingegaan op bovengenoemde zaken, en waarin meer ruimte is voor het bespreken van eigen ontwikkelingsvragen.


Over Warmonderhof

Warmonderhof is een samenwerkingsverband van Aeres MBO Dronten Warmonderhof en Stichting Warmonderhof. Dit samenwerkingsverband leidt jongeren en volwassenen op in de biologisch(dynamische) landbouw en verzorgt trainingen en  themadagen voor professionals en geïnteresseerden in de landbouwsector.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!